خطاهای مودم و اتصال شبکه vpn

 ۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد . ‏

 ۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است . ‏

 ۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است . ‏

 ۶۱۰ . بافر ندارد . ‏

 ۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد . ‏

 ۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید . ‏

 ۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . ‏

 ۶۱۴ . سرریزی بافر . ‏

 

‏۶۱۵ . Port‏ پیدا نشده است . ‏

 

‏۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد . ‏

 

‏۶۱۷ . Port‏ یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد . ‏

 

‏۶۱۸ . Port‏ باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند ). ‏

 

‏۶۱۹ . Port‏ قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند). ‏

 

‏۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . ‏

 

۶۲۱نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید . ‏

 

‏۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید . ‏

 

‏۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد . ‏

 

‏۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت . ‏

 

‏۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود . ‏

 

‏۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند . ‏

 

‏۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد . ‏

 

‏۶۲۸ . Port‏ قطع شد . ‏

 

‏۶۲۹ . Port‏ بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ‏ارتباطی). ‏

 

‏۶۳۰ . Port‏ به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود . ‏

 

‏۶۳۱ . Port‏ توسط کاربر قطع شد . ‏

 

‏۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد . ‏

 

‏۶۳۳ . Port‏ هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای ‏Remote Access Dial-up‏ پیکر بندی نشده ‏است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .‏

 

‏۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید . ‏

 

‏۶۳۵ . خطا مشخص نشده است . ‏

 

‏۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به ‏Port‏ بسته شده است . ‏

 

‏۶۳۷ . رشته ( ‏string‏ ) نمی تواند تغییر یابد . ‏

 

‏۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است . ‏

 

‏۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست . ‏

 

‏۶۴۰ . خطای ‏NetBIOS‏ رخ داده است .

 

۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع ‏NetBIOS‏ مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد . ‏

 

‏۶۴۲ . یکی از اسامی ‏NetBIOS‏ شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر ‏می خواهند با یک اسم وارد شوند ) . ‏

 

‏۶۴۳ .Dial-up adaptor‏ در قسمت ‏network‏ ویندوز وجود ندارد . ‏

 

‏۶۴۴ . شما ‏popus‏ پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد . ‏

 

‏۶۴۵ . Authentication‏ داخلی اشکال پیدا کرده است. ‏

 

‏۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان ‏log on‏ وجود ندارد . ‏

 

‏۶۴۷ . حساب قطع می باشد . ‏

 

‏۶۴۸ . اعتبار ‏password‏ تمام شده است . ‏

 

‏۶۴۹ . حساب اجازه ‏Remote Access‏ را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور ‏اجازه ‏dial-up‏ داده نشده است ) . ‏

 

‏۶۵۰ . سرور ‏Remote Access‏ ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد . ‏

 

‏۶۵۱ . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از ‏طرف مودم بوده است ) . ‏

 

‏۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد . ‏

 

‏۶۵۳ . Macro‏ (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .‏INF‏ ‏موجود نمی باشد . ‏

 

‏۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .‏INF‏ دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید . ‏

 

‏۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .‏INF‏ دستگاه مشاهده نمی شود . ‏

 

‏۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (‏default off‏) در فایل .‏INF‏ دستگاه شامل یک دستور العمل ‏نامشخص می باشد . ‏

 

‏۶۵۷ . فایل .‏INF‏ دستگاه نمی تواند باز شود . ‏

 

‏۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .‏INF‏ دستگاه یا در فایل .‏INI‏ رسانه بیش از حد طولانی می باشد . ‏

 

‏۶۵۹ . فایل .‏INI‏ رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏

 

‏۶۶۰ . فایل .‏INI‏ رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد

 

 ۶۶۱فایل .‏INF‏ دستگاه فرمان را از دست داده است . ‏

 

‏۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .‏INF‏ صورت نگرفته است. ‏

 

‏۶۶۳ . فایل .‏INI‏ رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏

 

‏۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . ‏

 

‏۶۶۵ . Port‏ برای ‏Remote Access‏ (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است. ‏

 

‏۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . ‏

 

‏۶۶۷ . فایل .‏INI‏ رسانه را نمی تواند بخواند . ‏

 

‏۶۶۸ . اتصال از بین رفته است . ‏

 

‏۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .‏INI‏ رسانه بی اعتبار می باشد . ‏

 

‏۶۷۰ . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏

 

‏۶۷۱ . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏

 

‏۶۷۲ . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏

 

‏۶۷۳ . نمی تواند کاربر را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏

 

‏۶۷۴ . نمی تواند بیشترین حد اتصال ‏BPS‏ را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏

 

‏۶۷۵ . نمی تواند بیشترین حد ‏BPS‏ حامل را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏

 

‏۶۷۶ . خط اشغال می باشد . ‏

 

‏۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می دهد . ‏

 

‏۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد . ‏

 

‏۶۷۹ . نمی تواند عامل را پیدا نماید . ‏

 

‏۶۸۰ . خط تلفن وصل نیست .

 

۶۸۱ . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود . ‏

 

‏۶۸۲ . Writing section name‏ دچار مشکل می باشد . ‏

 

‏۶۸۳ . Writing device type‏ با مشکل روبرو شده است . ‏

 

‏۶۸۴‏ . writing device nameبا مشکل روبرو می باشد . ‏

 

‏۶۸۵ . Writing maxconnectbps‏ مشکل دارد . ‏

 

‏۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS‏ دچار مشکل می باشد . ‏

 

‏۶۸۷ . Writing usage‏ با مشکل مواجه است . ‏

 

‏۶۸۸ . Writing default off‏ دچار مشکل می باشد . ‏

 

‏۶۸۹ . Reading default off‏ با مشکل مواجه است . ‏

 

‏۶۹۰ . فایل ‏INI‏ خالی ست . ‏

 

‏۶۹۱ . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد ‏

 

‏۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است . ‏

 

‏۶۹۳ . Binary macro‏ با مشکل مواجه می باشد . ‏

 

‏۶۹۴ . خطای ‏DCB‏ یافت نشد . ‏

 

‏۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند . ‏

 

‏۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد . ‏

 

‏۶۹۷ . Partial response looping‏ با مشکل روبرو می باشد . ‏

 

‏۶۹۸ . پاسخ نام کلیدی در فایل ‏INF‏ . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد . ‏

 

‏۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است . ‏

 

‏۷۰۰ . فرمان متصل به فایل ‏INF‏ . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

 

۷۰۱ . دستگاه به یک میزان ‏BPS‏ پشتیبانی نشده توسط گرداننده ‏com‏ تغییر می یابد . ‏

 

‏۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد . ‏

 

‏۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است . ‏

 

‏۷۰۴ . شماره اشتباه ‏callback‏ . ‏

 

‏۷۰۵ . مشکل ‏invalid auth state‏ . ‏

 

‏۷۰۶ . Invalid auth state‏ دچار مشکل می باشد . ‏

 

‏۷۰۷ . علامت خطایاب . ‏x. 25‏ ‏

 

‏۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است . ‏

 

‏۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد . ‏

 

‏۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد. ‏

 

‏۷۱۱ . Rasman initialization‏ صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید ‏

 

‏۷۱۲ . درگاه ‏Biplex‏ در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید . ‏

 

‏۷۱۳ . مسیرهای ‏ISDN‏ فعال در خط اصلی قطع می باشد . ‏

 

‏۷۱۴ . کانال های ‏ISDN‏ کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند . ‏

 

‏۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد . ‏

 

‏۷۱۶ . پیکر بندی ‏remote access IP‏ غیر قابل استفاده می باشد . ‏

 

۷۱۷ . آدرسهای ‏IP‏ در ‏static pool remote access IP‏ وجود ندارد . ‏

 

‏۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس ‏PPP‏ پایان پذیرفته است . ‏

 

‏۷۱۹ . PPP‏ توسط دستگاه راه دور پایان می یابد . ‏

 

‏۷۲۰ . پروتکل های کنترلppp‏ پیکر بندی نشده اند

 

۷۴۱ . کامپیوتر محلی از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏

 

‏۷۴۲ . سرور راه دور از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏

 

‏۷۴۳ . سرور راه دور به ‏encryption‏ نیاز دارد . ‏

 

‏۷۴۴ . نمی تواند شماره شبکه ‏IPX‏ را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده ‏است گزارش وقایع را باز بینی نمایید ‏

 

‏۷۴۵ . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . ‏Dial – up networking‏ را مجددا نصب نمایید‏

 

‏۷۵۱ . شماره ‏callback‏ شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته ‏می شوند : ‏Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا۹ . ‏

 

‏۷۵۲ . در زمان پر دازش ‏script‏ یک خطای نحوی صورت می گیرد . ‏

 

‏۷۵۳ . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است . ‏

 

‏۷۵۴ . سیستم قادر به یافتن ‏bundle‏ چند انصالی نمی باشد . ‏

 

‏۷۵۵ . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی ‏را دارد . ‏

 

‏۷۵۶ . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد . ‏

 

‏۷۵۷ . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در ‏اختیار شما قرار می گیرد . ‏

 

‏۷۵۸ . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد . ‏

 

‏۷۶۰ . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد

 

۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد. ‏

 

‏۷۶۳ . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال ‏LAN‏ و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با ‏این ‏LANها مشترک شده است وجود دارد . ‏

 

‏۷۶۴ . دستگاه کارت خوان ‏smartcard‏ نصب نیست . ‏

 

‏۷۶۵ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ با آدرس ‏IP‏ در حال حاضر پیکر ‏بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک ‏IP‏ مورد نیاز می باشد . ‏

 

‏۷۶۶ . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد ‏

 

‏۷۶۷ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال ‏LAN‏ بر روی شبکه شخصی انتخاب می ‏گردد که بیش از یک آدرس ‏IP‏ را پیکر بندی کرده است . اتصال ‏LANرا با یک آدرسIP‏ مجزا ، ‏مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد . ‏

 

‏۷۶۸ . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد ‏

 

‏۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد . ‏

 

‏۷۷۰ . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد . ‏

 

‏۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد . ‏

 

‏۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد . ‏

 

‏۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است . ‏

 

‏۷۷۴ . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد . ‏

 

‏۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد . ‏

 

‏۷۷۶ .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید . ‏

 

‏۷۷۷ . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور ‏دچار مشکل می باشند . ‏

 

‏۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد . ‏

 

‏۷۷۹ . برای بر قراری ‏dial – out‏ این اتصال باید از ‏smartcard‏ استفاده نمایید . ‏

 

‏۷۸۰ . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد

 

۷۸۱تلاش برای رمز گذاری (‏encryption‏) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی ‏گردد . ‏

 

‏۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (‏NAT‏) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد ‏و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود . ‏

 

‏۷۸۳ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ که به عنوان شبکه شخصی انتخاب ‏می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال ‏اینترنت از اتصال آداپتور ‏LAN‏ مطمئن شوید . ‏

 

‏۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان ‏log on‏ استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید ‏زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی ‏smartcard‏ می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ استفاده نمایید باید برای استفاده از ‏‏(‏username‏) روی کارت ‏smart‏ آنرا پیکربندی کنید . ‏

 

‏۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان ‏log on‏ شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا ‏برای استفاده از یک ‏smartcard‏ پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ به ‏کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که ‏smartcard‏ استفاده نماید . ‏

 

‏۷۸۶ . مبادرت به اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق ‏‏(‏authentication‏) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد . ‏

 

‏۷۸۷ . اتصال ‏L2TP‏ غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را ‏authentication‏ نماید . ‏

 

‏۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال ‏L2TP‏ بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای ‏سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید . ‏

 

‏۷۸۹ . تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول ‏سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است . ‏

 

‏۷۹۰ . تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور ‏میسر نمی باشد . ‏

 

‏۷۹۱ . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (‏security policy‏) برای اتصال یافت ‏نمی شود . ‏

 

‏۷۹۲ . اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است . ‏

 

‏۷۹۳ . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به ‏توافق می رسند . ‏

 

‏۷۹۴ . ویژگی ‏RADIUS‏ ا ین کاربر ‏PPP‏ نمی باشد . ‏

 

‏۷۹۵ . ویژگی ‏RADIUS‏ نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد . ‏

 

‏۷۹۶ . ویژگی ‏RADIUS‏ نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه ‏callback‏ قالب ‏بندی می شود . ‏

 

‏۷۹۷ . مودم پیدا نشد . ‏

 

‏۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود . ‏

 

‏۷۹۹ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو ‏IP‏ شبیه به هم در شبکه وجود دارد . ‏IC‏ ها ‏به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است . مطمئن ‏شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است . ‏

 

‏۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال ‏VPN‏ نمی باشد . سرویس دهنده ‏VPN‏ در دسترس نمی باشد و یا ممکن ‏است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند

 

 

 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *